ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาบริการด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม