ประกาศประกวดราคาวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 47 รายการ