ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจ เคลื่อนย้ายได้