ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องให้ออกซิเจน