(4-4-2565) ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรก่อนประจำการ ปีงบประมาณ 2565” รุ่นที่ 2 โดยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการประสานงาน การทำงานเป็นทีม รู้ระเบียบวินัย รวมทั้งสิทธิประโยชน์ สวัสดิการและการพัฒนาบุคลากรในการทำงานได้อย่างเหมาะสม ระหว่างในวันที่ 4 – 12 เมษายน 2565  มีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 65 คน