ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ร่างประกาศประกวดราคา เครื่องติดตาม