ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์บ่มเพาะเชื้อในเลือด