ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกวดราคาซื้อชุดวางเครื่องมือ