ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องช่วยหายใจ