ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ร่างประกาศ รายการที่ 2