(19-5-2565)  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยมีนายแพทย์สมชายโชติปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 7  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานพัสดุและผู้รับผิดชอบคลังวัสดุบริโภค โรงพยาบาลละ 2 คน ดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 36 คนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 52 คน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 40 คน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 26 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดและสำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นการบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเป็นกรอบแนวทาง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติและเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพราะเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการอันเป็นการสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เขตสุขภาพที่ 7 ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคลังวัสดุบริโภคของโรงพยาบาลทุกระดับตามศักยภาพของหน่วยบริการ