(26-5-2565) ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2565 ซึ่งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นผู้รับผิดชอบ ในการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แพทยสภากำหนด ตลอดระยะเวลา การฝึก 1 ปี ก่อนที่จะแยกย้าย ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในปี 1 และ 2 ต่อไป

ด้านแพทย์หญิงเบจมาศ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่าตามที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการรับรองเป็นสถาบันฝึกปฏิบัติงาน ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ มาร่วม 30 ปี ซึ่งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นผู้รับผิดชอบ ในการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แพทยสภากำหนด

ภายใต้การกำกับ ดูแลของอาจารย์แพทย์ ทั้ง 5 กลุ่มงานหลักซึ่งในการฝึกปฏิบัติงานจะแบ่งเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 จะต้องได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลมหาสารคาม

ช่วงที่ 2 เป็นช่วงระหว่างฝึกปฏิบัติงาน จะต้องมีการฝึกทักษะการเป็น

แพทย์ที่ดีในการดูแลผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทบทวนความรู้

โดยการทำ Topic conference ทุกวันพฤหัสบดี

และครั้งนี้เป็นช่วงที่ 4 สิ้นสุดการฝึกปฏิบัติงาน ก่อนออกไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนปีที่ 2 และ 3 จะเป็นการปัจฉิมนิเทศ ทบทวนความรู้ตลอด 1 ปีและทราบแนวทางการส่งต่อการรักษามายังโรงพยาบาลจังหวัด รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน ในปี2564 นี้ โรงพยาบาลมหาสารคามได้รับจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ จำนวน 31 คน สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานทั้งสิ้น 28 คน มีรายละเอียด ออกปฏิบัติงานดังนี้

ออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 17 คน

ปฏิบัติงานเป็นแพทย์พี่เลี้ยง โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 5 คน

ลาออกระหว่างฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน

ลาออกหลังจากฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน