ประชาสัมพันธ์

เสนอผลงงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19

และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ฉลองมสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565

ประเด็นทางวิชาการ/นวัตกรรม ที่สอดคล้อง

  1. นโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

1) ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

2) เศรษฐกิจสุขภาพ

3) ยกระดับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์ และภูมิปัญญาไทย

4) ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่

5) การจัดการวิกฤตโควิด 19

6) พัฒนาระบบบริการถ้วนหน้า

7) การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมผู้สูงอายุ และพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก

8) การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

9) องค์การแห่งความสุข

  1. สถานการณ์ปัจจุบัน

1) การดูแลผู้ป่วยโควิด 19

2) การจัดการความเสี่ยง/กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19

3) การสร้างชุมชนเข้มแข็งต่อการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19

4) การสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่

5) การบริการสาธารณสุขอื่นๆ ในรูปแบบ New Normal

  1. service plan และงานประจำอื่น ๆ

ประเภทผลงาน

  1. ผลงานวิชาการนำเสนอด้วยการบรรยาย (Oral presentation)
  2. ผลงานวิชาการที่นำเสนอด้วยโปสเตอร์หรือนวัตกรรม (Poster/Innivation presentation)
  3. ผลงานสิ่งประดิษฐ์

 

ขั้นตอนการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด

วันที่ 2 – 17 มิถุนายน 2565

– ส่งผลงานวิชาการทุกประเภท ช่องทาง Email : researchmskh@gmail.com

หรือตาม QR code ด้านล่าง

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565

– รวบรวมผลงานวิชาการฯ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตรวจสอบเบื้องต้น

วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565

– ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขผลงานฯ

วันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2565

– ลงทะเบียน/สมัครส่งผลงานฯ ด้วยตนเอง

– ช่องทาง Online ทางเว็บไซต์ www.moph.go.th (เท่านั้น)