ประกวดราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ผ้าซับช่องท้อง)ครั้งที่ 2