ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลาย