ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพ PACS
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้