ที่บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วม กิจกรรม “รณรงค์การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคามสุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข” โดยมีนายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสงค์ให้คนมหาสารคามมีสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มคนสุขภาพดี ลดคนป่วย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยมีจุดมุ่งเน้นให้ประชาชนได้วัดสถานะสุขภาพ(Health Status) มีความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และปฏิบัติตนตามข้อกำหนดพื้นฐาน “สุขสารคามบัญญัติ 25 ข้อ”อันจะนำไปสู่ มหาสารคาม เมืองเปี่ยมสุข (Mahasarakham Full Health Destination) โดยมีกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย

– การประกาศเจตนารมณ์ “ การสร้างความรอบรู้ เพื่อคนมหาสารคาม สุขภาพดี สู่เมืองเปี่ยมสุข”

– การจัดนิทรรศการ ได้แก่ การวัดองค์ประกอบร่างกาย(Body scan) นิทรรศการโมเดลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายแบบพื้นบ้าน การช่วยฟื้นคืนชีพ และการถอดบทเรียนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

– การลงนามปฏิญาณตน งดเหล้า เข้าพรรษา

– กิจกรรมยืดเหยียดร่างกาย และเดิน วิ่ง ก้าวท้าใจ