(12-7-2565) ที่ห้องประชุมตักิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ  นโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสรคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมประชุมรับฟังพร้อมนำนโยบายที่ได้ถ่ายทอดสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาการด้านให้บริการของโรงพยาบาลมหาสารคาม