รพ.มหาสารคาม จัดประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2565  (Update Ortho Trauma Management 2022)

(19-7-2565) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม   นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2565 (Update Ortho Trauma Management 2022) ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  เสริมความรู้ และฝึกทักษะ การสื่อสารแนวทางการดูผู้ป่วยออร์โธให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง  โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร  อันจะส่งผลให้เกิดภารกิจขององค์กร  บรรลุเป้าหมายตอบสนองต่อนโยบายผู้บริหาร  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด ซึ่งมีบุคลากรทางการพยาบาลเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 100 คน

 

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีปัญหาสุขภาพที่รุนแรง ซับซ้อน มีมาตรฐานการรักษาปรับเปลี่ยนใหม่ๆมากขึ้น รวมทั้งโรงพยาบาลมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในโรงพยาบาลและเครือข่าย ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ เพื่อการดูแลผู้ป่วยเป็นแนวทางเดียวกันเชื่อมโยงทั้งเครือข่าย  ให้ผู้ป่วยปลอดภัย  ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ ผู้ป่วยพึงพอใจต่อการบริการ