(22-7-2565)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บรริหาร และบุคลกร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ในโอกาสที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน AHA   ครั้งที่ 7  เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน  Advanced HA เป็นเวทีแลกเปลี่นเรียนรู้ GAP Analysis  เพื่อพัฒนาต่อยอดระหว่างมาตรฐานและสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ ค้นหาโอกาสพัฒนาองค์กรร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ตามกระบวนการรับรองขั้นก้าวหน้าเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยมี ทีมนำ  ทีมระบบงานสำคัญ (SLT)  ทีมนำทางคลินิก(PCT) ทีมสนับสนุนทางคลินิก(QST)  ทีมสนับสนุนทั่วไป(QST)  คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภายใน (IS) คณะกรรมการผู้ประสานงานคุณภาพ (FA)  และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน