ประกาศร่าง TORและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ฯ ปี 2565