ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ โครงการประชุมมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ ในโรงพยาบาลมหาสารคามปี 2565

“วิจัยและนวัตกรรม ในสังคมยุคหลังโควิด – 19”

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ประกวดนำเสนอผลงานวิชาการ 1) การนำเสนอแบบ Poster Presentation* แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.1) CQI

1.2) นวัตกรรม * หมายเหตุ : Poster Presentation ใช้รูปแบบ Electronic Poster

2) การนำเสนอแบบ Oral Presentation แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

2.1) วิจัย/R2R

2.2) เรื่องเล่าจริยธรรม/คุณธรรม

2.3) Research and Innovation Implementation **

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานวิชาการ ทุติยาภรณ์ วันชูเสริม 9221 , 9224 Email : researchmskh@gmail.com