ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ