ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ประกาศแผน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ