ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เช่าระบบจัดเก็บ PACS