ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว