ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ร่างประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 4