ประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูก
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้