ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดสว่านเจาะและเลือยตัด
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้