โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ
 
ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม (One stop service for person with disabilities) เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกเอกสารรับรองความพิการ บัตรประจำตัวคนพิการ ให้คนพิการเข้าถึงการทำบัตรประจำตัวคนพิการ และรับสิทธิสวัสดิการ การคุ้มครอง การช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม 44000
 
(สถานที่ตั้ง : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2) โทร. 088-557-4510 และ 043-711750 ต่อ 9111
 
และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ต.แวงน่าง อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 043-777133