ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้รับอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารทที่แนบมานี้

ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

1.แผนประมาณการรายได้-รายจ่าย(Planfin) 1.ขออนุมัติแผนรายได้-ค่าใช้จ่าย

2.แผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง 2.แผนเงินบำรุง ปี 2566

3.แผนปฏิบัติการ หมวดแผนงานโครงการ

4.แผนปฏิบัติการ หมวดงบบุคลากร 4.หมวดงบบุคลากรปี 2566

5.แผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุน 5.อนุมัติแผนปฏิบัติการ หมวดงบลงทุน(เงินบำรุง) ปี2566

6.แผนพัฒนาบุคลากร 6.แผนพัฒนาบุคลากรปี 2566

7.แผนปฏิบัติการ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาและแหล่งฝึก 7.แผนศูนย์แพทย์ ปี 2566

8.แผนปฏิบัติการ หมวดงบดำเนินงาน รายการค่าใช้สอย 8.ขออนุมัติแผน หมวดค่าใช้สอยปี 2566

9. แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

10. แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 10.แผนวัสดุการแพทย์

11. แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11.ขออนุมัติวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2566

12. แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

13. แผนการจัดซื้อวัสดุอื่น (สำนักงาน) 13.ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุอื่น