โรงพยาบาลมหาสารคาม  จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2565 หวังให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน  ลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ และผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงที ควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ได้

ที่อาคารอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2565 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคเบาหวานมากขึ้น ลดการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานรายเก่าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ รวมไปถึงครอบครัวมีส่วนสนับสนุนให้การดูแลผู้ป่วยอันจะนำไปสู่ความผาสุกในชีวิตผู้ป่วยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับที่มากิจกรรมวันเบาหวานโลก สืบเนื่องจากสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก (World diabetes day) และกำหนดประเด็นการรณรงค์วันเบาหวานโลก ในปี 2561 คือ 2564-2566 คือ ACCESS TO DIABETES CARE: การเข้าถึงการดูแลโรคเบาหวาน ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ แล้วจะต้องเมื่อไร

 

สำหรับการจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะสุขภาพ นิทรรศการให้ความรู้โรคเบาหวาน กิจกรรมฐานให้ความรู้การป้องกัน ดูแลและรักษาตัวจากโรคเบาหวาน โดยทีมสหวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด เป็นต้น โดยมีประชาชนทั่วไป ญาติผู้ป่วย กลุ่ม อสม.เขตเมือง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน