ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน