เผยแพร่แผนวัสดุการแพทย์ (Ortho) จำนวน 5 กลุ่ม ปี2566