(28-11-2565)   ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่ยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทยืภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดงานวันแพทย์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ เพื่อให้ประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี  ซึ่งในงานมีพิธีมอบรางวัลแก่แพทย์ดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน    ดังนี้

 

  1. แพทย์ดีเด่นด้านบริหาร

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

  1. แพทย์ดีเด่นด้านเสียสละ

นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม (รับเอง)   รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา   รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

  1. แพทย์ดีเด่นด้านขวัญใจมหาชน

นายแพทย์ เฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล

  1. แพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ/วิจัย

แพทย์หญิงสายพิณ ฤทธิโคตร

  1. แพทย์ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม

แพทย์หญิงอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา

  1. แพทย์ดีเด่นด้านครูแพทย์
  • นายแพทย์ไชยวัฒน์ พาณิชย์
  1. แพทย์ต้นแบบด้านการให้บริการ

-กลุ่มงานอายุรกรรม