(16-12-2565)   ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร  และหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย ร่วมประชุมชี้แจง ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566

ซึ่งมีประเด็นในการสื่อสารดังนี้

การถ่ายทอดและชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service plan) และนโยบายมุ่งเน้น เขตสุขภาพที่ 7

โดย นพ.ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

–  ถ่ายทอดและชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2566 และ แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สถาพร  ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

– ถ่ายทอดและชี้แจงแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม โดย นพ.เก่งกาจ  อุ่นฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ร่วมกับกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลมหาสารคาม คือ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน