1. โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับใบรับรองสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยใน ได้มาตรฐานตาม
  กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 จากศูนย์อนามัยที่ 7
  ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
 2. นพ.มารุต ตำหนักโพธิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ”
  สาขาแพทย์ปฐมภูมิดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากเขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กันยายน 2565
 3. นางฉวีวรรณ เผ่าพันธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น “คนดีศรีปฐมภูมิ”
  สาขาพยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากเขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กันยายน 2565
 4. นางสาวประถมพร มาตย์วิเศษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น
  “คนดีศรีปฐมภูมิ” สาขาสหวิชาชีพดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จากเขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 28 กันยายน 2565
 5. หน่วยงานที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ ณ วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

5.1 หอผู้ป่วย Stroke Unit

5.2 หออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ (CCU)

5.3 หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 2

5.4 หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 3

5.5 ศูนย์สุขภาพชุมชนราชภัฏศรีสวัสดิ์

 1. บุคลากรที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ ณ วันที่ 20 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565

6.1 นางสาวชลญา  สุขนิ่ม              ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

6.2 นางสาววิภาวดี  กุลชโมรินทร์      ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล

 1. ทีมนักกีฬาได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทั้งหมด 6 ถ้วยรางวัล

7.1 วอลเล่ย์บอลชาย ชนะเลิศอันดับ 1

7.2 บาสเกตบอลชาย ชนะเลิศอันดับ 1

7.3 บาสเกตบอลหญิง ชนะเลิศอันดับ 1

7.4 เซปักตะกร้อชาย ชนะเลิศอันดับ 1

7.5 เปตองทีมคะแนนรวม ชนะเลิศอันดับ 1

7.6 คะแนนรวมกีฬาทุกประเภท ชนะเลิศอันดับ 1