รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการเตรียมความพร้อมทีมถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE
(10-1-2565) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการเตรียมความพร้อม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ถวายความปลอดภัยด้านการแพทย์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 9 -12 มกราคม 2566