(11-1-2565) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Minimally Invasive Surgery Symposium @ MSKH เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดผ่านกล้องด้านศัลยกรรม อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคการรักษาผ่าตัดด้วยเทคโนโลยีที่ ทันสมัยมากขึ้นและพัฒนาการผ่าตัดในโรคที่ชับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การผ่าตัดส่องกล้องใน ช่องอกเพื่อรักษา “ภาวะเหงื่อออกมือมาก” ซึ่งยังไม่มีโรงพยาบาลในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้การรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้ ทั้งในปัจจุบันมีนโยบายของกระทรวงให้การส่งเสริมต้านการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และการผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้นและเข้าถึงวิทยาการที่ทันสมัย มีคุณภาพชีวิต ที่ดีต่อไป ซึ่งมี แพทย์เพิ่มพูนทักษะและนักศึกษาแพทย์ขั้นปีที่ 4 และปีที่ 6 พยาบาลวิชาชีพแผนกศัลยกรรมและห้องผ่าตัด แพทย์และพยาบาลเครื่อข่ายในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้