(26-1-2565) ที่หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ชั้น 3 อาคาร ทองดี-แก้ว อัตถากร  โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานใน

พิธีเปิด หอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในจังหวัดมหาสารคาม โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในวันนี้ สืบเนื่องจาก นโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มอบหมายให้โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป จัดบริการรองรับผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงเกิดความ รุนแรงและมีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉิน ให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันต่อเวลา ในสถานที่ที่

มีความปลอดภัย มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงเป็นพิเศษ  ซึ่มมีคณะผู้บริหาร หัวห้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยเข้าร่วมในครั้งนี้กว่า 30 คน