ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์