ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ เครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก