ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เครื่องตรวจอัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือด