ตามเอกสประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์
ารแนบมาพร้อมนี้