ประกาศผู้ชนะ เครื่องเอกซเรย์
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้