(3-5-2566)  นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมต้อนรับ ดร.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และทีมนิเทศงานสาธารณสุข  ในโอกาส ออกนิเทศงานร่วมกับการประเมินผลการปฏิบัติราซการ (KPI) ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 จำนวน 6 ทีม เพื่อนิเทศ ติดตาม การนำนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ-ตำบล และให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่ CUP โดยให้ทุกกลุ่มงานติดตามการนำนโยบายระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ-ตำบลอย่างครบถ้วน