(8-5-2566)  ที่บริเวณหน้าคลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 1  อาคารทองดี-แก้ว อัตถากร โรงพยาบาลมหาสารคาม   นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิด “คลินิกกุมารเวชกรรม แห่งใหม่”  ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่อาคารสูติกรรม ชั้น 1 ปัจจุบันได้ย้ายมาที่ ชั้น 1 อาคารทองดี-แก้ว อัตถากร  เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย  เหมาะสม

มีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจทั้งผู้ให้ และผู้รับบริการตามหลักการของ 3P safety นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ให้คำปรึกษารับส่งต่อผู้ป่วย เด็กในเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งกิจจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วย พิธีเปิด  เปิดแพร่คลุมป้าย และการพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตราหารเพล โดยมีพระครูสารกิจประยุต (กาบ ฐานทตฺโต) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม  เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  เจริญพระพุทธมนต์  พรมน้ำมนต์ เพื่อสร้างเสริมกำลังใจ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการ

 

ปัจจุบันคลินิกกุมารเวชกรรม OPD เด็ก ได้ย้ายจากที่เดิมคืออาคารสูติ

กรรมชั้น 1 มาประจำอยู่ที่อาคารทองดี-แก้ว อัตถากร ชั้น 1 โดยเริ่มเปิดให้บริการ

แก่ผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2566เป็นต้นมา แบ่งพื้นที่ให้บริการ

เป็น 3 โซน ดังนี้ Zone 1 โซนสีชมพู เปิดให้บริการคลินิกกุมารเวชกรรมทั่วไป

ประกอบด้วย 3 ห้องตรวจ และมีห้องตรวจแยกโรคระบบความดันลบทันสมัย

และปลอดภัยจำนวน 1 ห้องตรวจ Zone 2 โซนสีฟ้า เป็นคลินิกพิเศษ เปิด

ให้บริการด้านกุมารเวชกรรมเฉพาะโรค ประกอบด้วย 4 ห้องตรวจ 4 คลินิก

พิเศษ ได้แก่ คลินิกทารกแรกเกิด คลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ คลินิกโรคภูมิแพ้

ในเด็กและคลินิกโรคหืดอย่างง่าย (Easy Asthma Clinic) คลินิกโรคเลือด

ทาลัสซีเมีย และZone 3 โซนสีเขียว Premium clinic คลินิกพัฒนาการเด็ก

เปิดให้บริการด้านพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม ประกอบห้องกระตุ้นพัฒนาการ

เด็กแบบครบวงจร ห้องกิจกรรมบำบัด ห้องฝึกพูด และห้องตรวจพัฒนาการ

จำนวน 3 ห้องตรวจ  ซึ่งคลินิกกุมารเวชกรรม มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการผู้ป่วยเด็กอย่างเต็มรูปแบบตามมาตรฐานระดับสากล