ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม   นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทีมเยี่ยมตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2  (Standard Stroke Center Certification : SSCC ) ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งประกอบด้วย โดย ศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า นายแพทย์ ธน ธีรวรวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พว.ชัยยุทธ โคตะรักษ์ พยาบาลวิชาชพชำนาญการพิเศษ พว.กิตติมา ดงอุทิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้องด้านการดำเนินงานต้านการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล

 

ทั้งนี้คณะทำงานของโรงพยาบาลได้พา ศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า และทีมตรวจประเมินลงเยี่ยมสำรวจหน่วยงาน อาทิ ห้องฉุกเฉิน ห้องกายภาพบำบัด และหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และขอรับคำแนะนำในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาสารคามให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม