(16-5-2566) ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นประธานกล่าวตอนรับ และให้โอวาท ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2566 ซึ่งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นผู้รับผิดชอบ ในการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แพทยสภากำหนด ตลอดระยะเวลา การฝึก 1 ปี ก่อนที่จะแยกย้าย ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในปี 1 และ 2 ต่อไป ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรต้อนรับอย่างอบอุ่น

ด้านแพทย์หญิงเบจมาศ ดวงคำน้อย ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่าตามที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการรับรองเป็นสถาบันฝึกปฏิบัติงาน ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ มาร่วม 30 ปี ซึ่งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เป็นผู้รับผิดชอบ ในการฝึกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่แพทยสภากำหนด

ภายใต้การกำกับ ดูแลของอาจารย์แพทย์ ทั้ง 5 กลุ่มงานหลักซึ่งในการฝึกปฏิบัติงานจะแบ่งเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 จะต้องได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลมหาสารคาม

ช่วงที่ 2 เป็นช่วงระหว่างฝึกปฏิบัติงาน จะต้องมีการฝึกทักษะการเป็น

แพทย์ที่ดีในการดูแลผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมและเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทบทวนความรู้