นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญนภา เหลียงไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล นาคุณกาญจนาภรณ์ ตาราไต หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรม Leadership Walkround ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและบุคลากร ณ ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงาน PCT ศัลยกรรม โดยมีนายแพทย์ชวลิต สงครามยศ หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งของหน่วยงาน ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน และเป้าหมายการพัฒนาหน่วยงานในครั้งนี้
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม